Aanbevolen algemene voorwaarden - AbamBvma

Ga naar de inhoud

Aanbevolen algemene voorwaarden

Deze nieuwe algemene voorwaarden vervangen en annuleren de voorgaande.

1. Voorwaarden van toepassing
Door de opdracht bij ons te plaatsen aanvaardt de klant onze voorwaarden en verzaakt daardoor aan zijn eigen voorwaarden.

2. Lastgeving
Het agentschap handelt als lasthebber van de mannequin of van het model en wordt belast om voor diens rekening en in diens naam met alle klanten te onderhandelen en contracten af te sluiten van opnamenopdrachten of van concessies van het gebruik van het recht op afbeelding. Dit alles geschiedt volgens de beroepsgebruiken en de gebruikelijke tarieven. De klant zal slechts rechtsgeldig kunnen betalen aan het agentschap. De honoraria voor de prestaties van de mannequins worden gefactureerd door het agenschap in de hoedanigheid van onafhankelijke mandataris, op naam en voor rekening van de mannequin, krachtens een facturatieieoverdracht die de mannequin hem contractueel toekent . De klant zal slechts rechtsgeldig kunnen betalen aan het agentschap en ontslaat de klant ten opzichte van de mannequin.

3. Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
De mannequins of modellen zijn niet door een arbeidsovereenkomst gebonden en leveren hun prestaties noch onder het gezag van het agentschap noch onder dat van de klant. In geen geval kan het agentschap verantwoordelijk gesteld worden voor fouten die begaan worden door de mannequin, het model of door personen die het agentschap hun diensten leveren. Hetzelfde geldt als, buiten de wil van het agentschap om, een prestatie niet op de overeengekomen datum of wijze kan geleverd worden. Het agentschap kan niet verantwoordelijk  gehouden worden indien een prestatie geannuleerd of opgeschort zou worden uit hoofde van de Wet op de kinderarbeid .De klant en de ouders zullen tegenover het agentschap geen enkel recht of actie hebben, noch op grond van de geleden schade, noch op grond van rechtsvervolgingen ingesteld vanwege het niet respecteren van de wet op de kinderarbeid.De klant erkent uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van bovengenoemde wet en verklaart de volledige verantwoordelijkheid te nemen die daaruit volgt .

4. Booking
a. Een booking zal slechts tegengeworpen kunnen worden aan het agentschap als het agentschap tenminste 24 uur voor de aanvang van de opnamen, de bevestiging van de opdracht die ze aan haar klant gezonden had, terug ontvangen zal hebben, ondertekend door deze laatste, “voor akkoord”.
b. Elke optie die niet minstens 48 uur voor het begin der opnamen bevestigd is, wordt als geannuleerd beschouwd.
c. Als de klant de booking uiterlijk meer dan 2 werkdagen voor de datum van opnamen annuleert worden er geen annuleringskosten aangerekend. In alle andere gevallen zal het agentschap 50% van het voorziene bedrag aanrekenen.
d. Voor een mannequin die uit buitenland komt, een mannequin buiten categorie of een mannequin die via een buitenlands agentschap geboekt werd, zal in geen geval een annulering wegens slecht weer aanvaard worden.
e. Zaterdagen, zondagen en Belgische wettelijke feestdagen worden voor de bepaling van de annuleringstermijnen niet meegerekend.

5. Bezwaren  
a. De klant zal er voor zorgen dat degene die voor de opnamen of voor de prestaties verantwoordelijk is dienen bij het einde van elke prestatie de voucher van de mannequin goed leesbaar invult en ondertekent. Na ondertekening zonder voorbehoud van de ”voucher” kan geen enkele betwisting meer in aanmerking genomen worden.
b. Eender welke klacht met betrekking tot een model of een mannequin moet het agentschap binnen het eerste uur van hun prestatie per telegram of fax of, bij gebreke, per telefoon kenbaar gemaakt worden.
c. Klanten die mannequins van een buitenlands agentschap of een mannequin buiten categorie kiezen doen zulks evenwel op eigen risico en kunnen geen verhaal tegen het agentschap uitoefenen.
d. De facturen van het agentschap worden geacht definitief aanvaard te zijn indien er binnen de tien dagen na de factuur geen bezwaar tegen gemaakt wordt per aangetekend schrijven.

6. Exclusiviteit
a. Als een exploitatie van de afbeelding inhoudt dat iedere mogelijkheid van gebruik voor of door een andere onderneming uitgesloten wordt, zal met het agentschap een bijzondere prijs overeengekomen worden. Deze bijzondere clausule moet in een aparte en uitdrukkelijke overeenkomst met het agentschap opgenomen worden.
b.  De klant zal bij de booking nagaan of de afbeelding van de mannequin reeds voor of door een andere onderneming werd gebruikt, dit om elk conflict te vermijden.

7.  Niet-uitvoering
Indien de klant zijn verplichtingen niet naleeft die uit de opdracht voortvloeien worden het agentschap of de mannequin van rechtswege van hun verplichtingen ontslagen.

8. Honoraria van de prestaties en concessies van de rechten
a. De honoraria van de prestaties, de reproduktierechten en de gebruiksrechten worden door het agentschap bepaald en mogen niet lager zijn dan de ”Aanbevolen Tarieven door BVMA” (Belgische Vereniging Van Mannequin Agentschappen) tenzij het agentschap hier uitdrukkelijk van afwijkt. Deze tarieven, exclusief BTW, worden  ter kennis gebracht van de klanten en zijn de weergave van de beroepsgebruiken.
b. De concessies van gebruik van het recht op afbeelding moeten steeds restrictief geinterpreteerd worden, in het bijzonder wat betreft het bestaan en de duur van de concessie, de exploitatieondersteuning die toegestaan werd, de omvang van het gebruik en de begunstigde van de concessie. Het recht op de afbeelding van de mannequin mag niet definitief worden overgedragen aan de klant.
c. Voor de definitieve booking wordt het mediaplan door de klant aan het agentschap medegedeeld voor de berekening van de rechten. De klant zal aan het agentschap voorafgaandelijk toestemming vragen voor elk gebruik van de afbeelding op een bepaalde ondersteuning.
d. De rechten die het voorwerp van een factuur uitmaken mogen uitsluitend gebruikt worden door de klant die op de factuur vermeld staat.
e. Als er voor een enkele opnamesessie meerdere klanten zijn, wordt aan elke klant vanaf het eerste uur het volle tarief aangerekend.
f. De duur van de concessie van gebruik van het recht op afbeelding op een bepaalde ondersteuning is in principe maximum een jaar geldig. Na afloop van de termijn  van een jaar zal elke concessie van reproduktierechten aanleiding geven tot een facturering die voor het tweede jaar gelijk staat aan het bedrag van de oorsponkelijke facturen, plus 10%, en de volgende jaren tot een facturering gelijk aan het bedrag van het vorige jaar, plus 10 %.
g. De ter beschikking stelling van het fixeren of de reproduktie van de afbeelding aan een derde zonder toestemming, bij voorbeeld een beeldenbank of een internet server zonder toestemming, is uitdrukkelijk verboden.
h. De facturatiekosten bedragen:
België : 2,50 €
Buitenland : 7,50 €
i.                  I.   De offertes, bestelbonnen en facturen worden uitsluitend in Belgische frank gesteld.

9. Ongeoorloofd gebruik
De schadevergoeding is vastgesteld op 200% van de ontdoken rechten en bedraagt minimaal 125 € per foto.

10. Prestaties buiten de zone van de zetel van het agentschap
a. Voor prestaties in België, buiten de zone van de zetel van het agentschap, wordt de mannequin vergoed op basis van een minimumprestatie van 2 uur.
b. Voor prestaties buiten België wordt de mannequin vergoed op basis van een minimumprestatie van 4 uur (1/2 dag).
c. Bij inhuren van een mannequin worden aan de klant bovendien maaltijd, verblijf en verplaatsingskosten van de mannequin aangerekend (met een minimum van 12 BF- 0,30 € per km), voor de heen-en terugreis tussen de zetel van het agentschap en de plaats waar de prestatie geleverd wordt.
d. Reisdagen worden tegen 50% van het dagtarief van de mannequin aangerekend.
e. Het agentschap zal voor de volgende prestaties een toeslag van 50% op het uurtarief aanrekenen: passen van kleding, repetities, kapselsessies.
f. Het agentschap zal voor de naakt of halfnaaktsprestaties een dubbel tarief aanrekenen met een minimum van een halve dag.

11. Betaling
Al de facturen zijn betaalbaar op de agentschapszetel, contant, netto en zonder korting. Betalingen per wissel worden slechts aanvaard mits voorafgaande goedkeuring onzerzijds. Aanvaarding van een wissel houdt geen afwijking noch schuldvernieuwing in.

12. Gebreke van betaling
Elk op de vervaldag onbetaalde factuur zal zonder ingebrekestelling van rechtswege verhoogd worden met een conventionele rente van 1% per maand vanaf de faktuurdatum tot de volledige betaling. Zonder ingebrekestelling is als schadeloosstelling een vergoeding van 15% van de verschuldigde bedragen, met een minimum van 90 €, verschuldigd.
Terug naar de inhoud